Ochrona Danych – Polityka Prywatności

Informacja zgodnie z § 5 E-Commerce Act (ECG)

KönigStahl Holding
Goldschlagstrasse 87-89,
A-1150 Wiedeń

Telefon: +43-1-98 130-0
Telefax: +43-1-98 130-64
e-Mail: office@koenigstahlholding.com
Internet: www.koenigstahlholding.com oder www.alukoenigstahl.com

Izba Handlowa:
Izba Gospodarcza w Wiedniu i Dolnej Austrii
Odpowiedzialny organ w ramach ustawy o handlu elektronicznym: Starostwo Powiatowe dla 15. Dzielnicy
Zarejestrowana pod numerem: 84119f
Sąd rejestrowy: Sąd Gospodarczy w Wiedniu
VAT no.: ATU 15589708
​​
Zarząd:
KR Ewald ​Müller
Mag. Stefan Grüll
Ing. Christian Krenn, MAS MSc

Ogólne zasady korzystania ze strony internetowej

Witamy Państwa serdecznie na naszej stronie internetowej i cieszymy się, że nasze przedsiębiorstwo i nasze produkty wzbudziły Państwa zainteresowanie.

Strona internetowa www.koenigstahlholding.com jest przedmiotem poniższych warunków użytkowania, które obowiązują pomiędzy użytkownikiem a KönigStahl Holding jako administratorem strony internetowej w chwili jej użytkowania. W przypadku gdy uzgodnienia szczegółowe dotyczące korzystania z przedmiotowej strony internetowej odbiegają od poniższych warunków użytkowania, właściwa informacja zostanie zamieszczona w odpowiednim miejscu. Wówczas obowiązują szczegółowe warunki użytkowania. Poniżej zamieszczamy ważne informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej:

Oferowana przez nas strona internetowa jest obsługiwana z najwyższą starannością, dbałością o niezawodność i dostępność. Nie przejmujemy jednak odpowiedzialności za bezbłędność, aktualność oraz kompletność zamieszczonych na niej danych. Korzystanie z Internetu odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. KönigStahl Holding Sp. z o.o. nie odpowiada za technicznie uwarunkowaną awarię Internetu lub brak dostępu do niego. Nie przejmujemy odpowiedzialności za nieprzerwaną dostępność oferowanych na przedmiotowej stronie usług, za stałą możliwość uzyskania żądanych połączeń, dostępność zapisanych oraz przetwarzanie przesłanych danych.

Jesteśmy uprawnieni do zmiany zawartości przedmiotowej strony internetowej, w szczególności opisanych na niej oferowanych produktów i informacji technicznych – w każdej chwili oraz bez uprzedniego informowania o tym. W przypadku gdy informacje przedstawione na przedmiotowej stronie internetowej nie są aktualne, nie ponosimy za to odpowiedzialności. Nie odpowiadamy również za treść ani zawartość przekazywanych danych, które są dostępne za naszym pośrednictwem.

KönigStahl Holding nie ponosi także odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody powstałe wskutek posługiwania się znajdującymi się na stronie internetowej danymi i informacjami. Korzystając z naszej strony internetowej, uznajecie Państwo ważność obowiązujących dla niej naszych ogólnych warunków użytkowania. Jeśli nie akceptujecie Państwo naszych warunków, prosimy o niekorzystanie z naszej strony internetowej. W przypadku gdy Państwa ogólne warunki handlowe są sprzeczne z naszymi warunkami, uznaje się, iż nie są one obowiązujące; niniejszym kwestionujemy ich stosowanie.

Upoważniamy Państwa niniejszym do wglądu w naszą stroną internetową i do pobierania fragmentów naszej strony internetowej pod warunkiem, iż będziecie Państwo przestrzegać naszych praw i nie naruszać ich, w szczególności naszych praw do korzystania z naszych dzieł w ramach praw autorskich do przedmiotowej strony internetowej. Oznacza to, iż nie jesteście Państwo uprawnieni do przetwarzania przedmiotowej strony internetowej w całości lub w części, niezależnie od tego, czy ma to miejsce online czy też już po pobraniu danych, jak również do przekazywania ich osobom trzecim lub udzielania im praw dotyczących naszej strony lub jej fragmentów. Każde nadużycie w przypadku korzystania z przedmiotowej strony internetowej może stanowić naruszenie ustawy o prawach autorskich, ustawy o ochronie znaków towarowych i ustawy o ochronie wzorów przemysłowych, ustawy o ochronie konkurencji lub innych ustaw. W przypadku przedmiotowego naruszenia jesteśmy uprawnieni do zakazania Państwu dalszego korzystania z naszej strony internetowej, do konfiskaty danych pochodzących z niej i przekazania ich od utylizacji oraz do dochodzenia od Państwa zwrotu za szkody, jakich doznaliśmy w ten sposób.

Każde skorzystanie ze strony internetowej, w całości lub w części, w szczególności z tekstów, fragmentów tekstów, obrazów lub filmów i/lub danych audio, oraz inne związane z korzystaniem czynności, jak i tolerowanie lub zaniechanie, podlegają wyłącznie prawu polskiemu. W przypadku gdy nie jesteście Państwo konsumentem lub gdy ustawa o ochronie konsumentów nie przewiduje inaczej, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej jest sąd rzeczowo właściwy dla naszej siedziby.

KönigStahl Holding zastrzega sobie prawo do okresowej modyfikacji niniejszych warunków użytkowania i do ich technicznej i prawnej aktualizacji. W przypadku nieskuteczności poszczególnych regulacji niniejszego porozumienia dotyczącego warunków korzystania skuteczność pozostałych regulacji pozostaje nienaruszona. Nieskuteczną regulację zastępuje wówczas takie postanowienie, które jak najbardziej odpowiada ekonomicznemu sensowi i celowi nieskutecznej regulacji. Podobna regulacja obowiązuje w przypadku zaistnienia luki w niniejszych warunkach użytkowania.

Deklaracja ochrony prywatności – strona internetowa

1. Informacje ogólne

Niniejsza Deklaracja ochrony danych wyjaśnia, jakie informacje podczas korzystania z oferty internetowej KönigStahl Holding (zwanej dalej KS lub my) pozostają, względnie są zbierane i przechowywane, a także jak następnie te dane są chronione przez KS. Niniejsza Deklaracja ochrony danych dotyczy stron internetowych i usług KS, które są świadczone przez nas samych lub na zlecenie. Nie mamy wpływu na odnośniki wychodzące z naszych serwisów. Ochrona danych osobowych jest dla nas ważną kwestią.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawnych zgodnie z § 96 TKG 2003 (austriacka ustawa telekomunikacyjna) i § 6 DSGVO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Konkretna podstawa prawna zależy od kontekstu, w jakim jest rozpatrywana:

Rozpoczęcie i realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit b DSGVO): Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu inicjowania i realizacji umów z Państwem oraz realizacji Państwa zamówień.

Wypełnienie zobowiązań prawnych (art. 6 ust. 1 lit c DSGVO): W niektórych przypadkach zobowiązanie prawne może również dotyczyć przetwarzania danych (np. ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania danych w odniesieniu do korespondencji handlowej).

Zgoda (art. 6 ust. 1 lit a DSGVO): Jeśli uzyskamy zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane tylko w zakresie udzielonej zgody (np. na pliki cookie, reklamę bezpośrednią i wysyłkę newslettera). Zgodę można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość.

Ochrona uzasadnionych interesów (art. 6 abs. 1 lit f DSGVO): Ponadto możemy przetwarzać Państwa dane na podstawie naszych uzasadnionych interesów lub interesów osób trzecich. Do uzasadnionych interesów należą w szczególności: Działania, które służą do zarządzania firmą, do dalszego rozwoju oferty usług i produktów oraz pozyskiwania nowych klientów.

2. Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych

Podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej, serwery zapisują informacje, które Państwa przeglądarka wysyła przy każdych odwiedzinach naszej strony internetowej. Wpisy te mogą zawierać informacje o Państwa zapytaniu, adresie internetowym, adresie IP, używanej przeglądarce, języku przeglądarki, godzinie i dacie zapytania. Zostaje wygenerowany jeden lub więcej plików cookie jednoznacznie identyfikujących Państwa i przeglądarkę.

Dane, które zostały podane przez Państwa podczas rejestracji, względnie zostały automatycznie zaprotokołowane, zostaną przekazane stronom trzecim bez Państwa zgody wyłącznie wtedy, gdy będziemy zobowiązani do tego na mocy przepisów lub orzeczenia sądu lub o ile ich podanie jest konieczne w przypadku ataków na naszą infrastrukturę w celu podjęcia działań prawnych lub egzekwowania prawa. W innych celach handlowych lub niehandlowych podanie danych nie następuje.

Podane dane mogą być używane przez dostawców usług stron trzecich wyłącznie w celu, w jakim zostały przekazane.
Ponadto można przetwarzać dane wprowadzone podczas korzystania z formularza kontaktowego lub rejestracji na naszej stronie internetowej. Przetwarzamy dane osobowe w celu nawiązania relacji biznesowych i przetwarzania ich; odpowiadamy na wysyłane przez Państwa informacje i zapytania; na podstawie Państwa zgody wysyłamy biuletyny; ewentualnie wypełniamy zobowiązania prawne, które nas dotyczą; obsługujemy,, analizujemy i ulepszamy naszą stronę internetową oraz administrujemy nią; zapewniamy bezpieczeństwo sieci i danych.

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • naszym pracownikom, którzy potrzebują jej do wypełnienia swoich zobowiązań umownych i prawnych oraz uzasadnionych interesów, spółkom grupy, usługodawcom zewnętrznym (np. dostawcom usług informatycznych) i partnerom kooperacyjnym, którzy świadczą na naszą rzecz usługi przetwarzania danych lub w inny sposób przetwarzają dane osobowe w celach opisanych w niniejszej deklaracji o ochronie danych (np. konsultanci zewnętrzni) lub którzy zostali powiadomieni o tym, kiedy gromadzimy dane osobowe użytkownika. Lista naszych obecnych dostawców usług i partnerów jest dostępna na życzenie. Wszyscy odbiorcy są zobowiązani do poufnego traktowania Państwa danych i przetwarzania ich wyłącznie w ramach świadczonych usług.
 • właściwym organom, takim jak organy podatkowe, regulacyjne lub bezpieczeństwa, organy publiczne, sądy lub inne osoby trzecie, jeśli ujawnienie jest konieczne (i) w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa lub regulacjami, (ii) w celu wykonania, ochrony lub obrony naszych praw, lub (iii) w celu ochrony ważnych interesów użytkownika lub ważnych interesów innej osoby;
 • potencjalnemu nabywcy (oraz jego agentom i konsultantom) w związku z planowanym zakupem, fuzją lub przejęciem naszej firmy (lub jakiejkolwiek jej części), pod warunkiem, że powiadomimy nabywcę, że może on wykorzystywać Państwa dane osobowe wyłącznie do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności;
 • jakiejkolwiek innej osobie, jeśli wyrażą Państwo zgodę na ujawnienie informacji.

Dane oznaczone * (gwiazdką) w formularzu kontaktowym lub formularzu rejestracyjnym są wymagane do rozpoczęcia i realizacji umowy lub rejestracji. Jeżeli takie dane nie zostaną dostarczone, nie można wykonać żądanych usług.

3. Stosowanie plików cookie

Nasze strony internetowe korzystają z plików cookie w kilku miejscach. Służą one temu, aby uczynić naszą ofertę skuteczniejszą i bardziej przyjazną użytkownikowi. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane przez przeglądarkę na Państwa komputerze. Dane są przy tym zbierane i przechowywane wyłącznie w formie anonimowej lub pod pseudonimem i nie umożliwiają identyfikacji Państwa osoby. Większość ze stosowanych przez nas plików cookie to tzw. pliki sesyjne, które są usuwane, gdy sesja Państwa przeglądarki zostanie zamknięta. Pliki cookie nie wyrządzają szkód Państwa komputerowi i nie zawierają wirusów.

Umieszczane są następujące pliki cookie (czas istnienia na okres jednej sesji):

 • PHPSESSID (wygasa po zakończeniu sesji).

Podczas stosowania Google Analytics dodatkowo instalowane są:

 • _ga (2 lata);
 • _gid (24 godziny);
 • _gat (1 minuta);
 • AMP_TOKEN (od 30 sekund do 1 roku);
 • gac_* (90 dni);
 • __utma (2 lata od ostatniej aktualizacji);
 • __utmt (10 minut);
 • __utma (30 minut od ostatniej aktualizacji);
 • __utma (6 miesięcy od ostatniej aktualizacji);
 • __utmc: (wygasa po zakończeniu sesji);
 • __utmv: (2 lata od ostatniej aktualizacji).

4. Bezpieczeństwo danych

KS stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby przetwarzane przez nas Państwa dane chronić przed przypadkową lub umyślną manipulacją, utratą, zniszczeniem oraz przed dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale poprawiane za sprawą rozwoju technologicznego. Niemniej, nie możemy zagwarantować ochrony danych przed przechwyceniem, użyciem niezgodnym z prawem, nieuzasadnionym użyciem oraz modyfikacją, jak również przed przypadkowym ujawnieniem lub dostępem, a także przed nieautoryzowanym działaniem osoby trzeciej.

5. Odnośniki do innych usługodawców

Nasze strony internetowe mogą zawierać odnośniki do innych usługodawców oraz odnośniki do naszych ofert w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Google+, LinkedIn). Niniejsza Deklaracja ochrony danych dotyczy tylko naszych stron internetowych i usług, które są świadczone przez nas samych lub przez osoby trzecie działające na nasze zlecenie. Nie mamy wpływu na odnośniki wychodzące z naszych serwisów. Nie ponosimy odpowiedzialności, czy ci usługodawcy lub operatorzy platform mediów społecznościowych stosują się do przepisów dotyczących ochrony danych.

6. Korzystanie z oprogramowania do analizy internetowej

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej należącej do Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Korzystanie obejmuje tryb „Universal Analytics”. Dzięki temu jest możliwe przypisanie danym, sesjom i interakcjom dokonanym przy pomocy kilku urządzeń pseudonimowego identyfikatora użytkownika danych, co pozwala analizować działania użytkownika na różnych urządzeniach.
Google Analytics używa tzw. „cookies”, plików tekstowych, które są przechowywane na Państwa komputerze i które umożliwiają analizę tego, jak korzystają Państwo ze stron internetowych. Informacje wygenerowane przez plik cookie o sposobie Państwa korzystania z tej strony internetowej są z reguły przenoszone do serwera Google w USA i tam przechowywane. Tym niemniej, w przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych wypadkach cały Państwa adres IP zostanie przeniesiony na serwer Google w USA i tam skrócony. W ramach Google Analytics adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę nie jest łączony przez Google z innymi danymi. Na zlecenie administratorów tej strony, Google wykorzystuje te informacje celem analizowania korzystania przez Państwa ze strony internetowej, sporządzania sprawozdań dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz celem świadczenia na rzecz operatorów stron internetowych dalszych usług powiązanych z korzystaniem ze stron internetowych i z Internetu. Z tych celów wynika też nasz uprawniony interes odnośnie przetwarzania danych. Sesje i kampanie zostaną zamknięte po upływie określonego czasu. Standardowo sesje zostają zakończone po 30 minutach nieaktywności, a kampanie – po upływie sześciu miesięcy. Limit czasu dla kampanii może wynosić najwyżej dwa lata. Klikając przycisk „Zgadzam się” na banerze dotyczącym plików cookie na stronie internetowej, użytkownik strony wyraża zgodę na używanie plików cookie. Zgodę można w każdej chwili wycofać, usuwając pliki cookie z urządzenia końcowego i przeglądarki oraz dostosowując ustawienia przeglądarki. Więcej informacji na temat warunków korzystania i polityki prywatności Google można znaleźć na stronie: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub https://policies.google.com/?hl=pl.

Mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki internetowej; zwracamy jednak uwagę na to, iż w takim przypadku może dojść do ograniczenia możliwości korzystania ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej. Ponadto mogą Państwo uniemożliwić pobieranie danych (włączając w to adres IP) wygenerowanych przez plik cookie i dotyczących korzystania przez Państwa ze strony internetowej, jak również uniemożliwić przetwarzanie tych danych przez Google, poprzez pobranie Browser-Add-on oraz zainstalowanie. Pliki cookie typu „opt-out” uniemożliwiają pobieranie w przyszłości Państwa danych podczas odwiedzin na tej stronie internetowej. Aby uniemożliwić pobieranie przez Universal Analytics z różnych urządzeń, muszą Państwo zastosować opcję „opt-out” na wszystkich używanych systemach. Plik cookie opt-out zostanie umieszczony po kliknięciu w link: deaktywacja Google Analytics

7. Przechowywanie danych

Przechowujemy Państwa dane osobowe w ramach bieżących stosunków handlowych tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celu, i tak długo, jak długo istnieją zobowiązania prawne (np. zobowiązania w zakresie przechowywania i dokumentacji zgodnie z federalnym kodeksem podatkowym — BAO, austriackim kodeksem spółek handlowych — UGB, obowiązujące okresy przedawnienia (np. ogólny okres przedawnienia wynoszący 3 lata, a w niektórych przypadkach — 30 lat zgodnie z powszechnym kodeksem cywilnym — ABGB), lub inne zgodne z prawem interesy związane z przechowywaniem danych osobowych (np. w charakterze dowodu przy dochodzeniu roszczeń prawnych). W sprawie okresów przechowywania w odniesieniu do plików cookie, patrz punkt 3 powyżej.

8. Prawa i pozostałe kwestie

Zgodnie z wymogami prawnymi, w każdej chwili i bez podania przyczyny mogą Państwo uzyskać informacje o przechowywanych przez nas danych i w każdej chwili zablokować, poprawić lub usunąć zgromadzone przez nas dane, sprzeciwić się ich przetwarzaniu i zażądać ich przekazania. Zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie danych można wycofać w każdej chwili bez podania przyczyny. Należy pamiętać, że może to również spowodować utratę zamówionych przez Państwa usług (loterie, biuletyny itp.). Aby skorzystać z tych praw, należy skontaktować się z nami pod adresem: datasecurity@alukoenigstahl.com. Skargę można również złożyć w urzędzie nadzoru (w Austrii: w austriackim organie ochrony danych). Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzają się Państwo na wykorzystanie opisanych powyżej danych. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie natychmiast i zastępuje wszystkie poprzednie polityki. Polityka prywatności może być okresowo aktualizowana w celu odzwierciedlenia zmian prawnych, technicznych lub biznesowych. Podejmiemy rozsądne kroki w celu powiadomienia Państwa o zmianach w zależności od ich wagi.